Zebo 26 Nov

Zebo

ZEBO (born 12 Nov 13) rehomed 26 Nov 17.

Zebo was rehomed to a family near Salisbury.